Một số điểm cần lưu ý của Nghị định 91 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế

Một số điểm cần lưu ý của Nghị định 91 Sửa đổi
Nghị định 218/2013/NĐ-CP thuế TNDN
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 9 (các khoản chi được trừ)
Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà DN có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng tới thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ tài chính; tổng số chi không quá 1 tháng bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.
> bổ sung một số khoản chi được trừ có tính chất phúc lợi cho người lao động.

Nghị định 209/2013/NĐ-CP thuế GTGT
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 điều 3 (đối tượng không chịu thuế)
Bán TS đảm bảo tiền vay, bao gồm cả trường hợp bên đi vay vốn tự bán tài sản đảm bảo theo ủy quyền của bên cho vay để trả khoản vay có đảm bảo;
> bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT cho trường hợp bên đi vay tự bán tài sản đảm bảo.

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 điều 9 (điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào), bỏ đoạn:
Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
> mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20tr đồng nhưng mua nhiều lần trong ngày có tổng giá trị từ 20tr đồng trở lên nếu thanh toán bằng tiền mặt thì có thể khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nghị định 65/2013/NĐ-CP thuế TNCN
1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 điều 3 (các khoản lợi ích không bằng tiền tính vào thu nhập chịu thuế)
Không bao gồm khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

2. Sửa đổi điểm b khoản 5 điều 30 (đối tượng không phải khai quyết toán thuế TNCN)
Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này
> cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán không phải quyết toán thuế TNCN.

3. Bổ sung điểm e khoản 5 điều 30 (các trường hợp không phải khai quyết toán thuế):
Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN.

Nghị định 83/2013/NĐ-CP luật Quản lý thuế
1. Sửa đổi điểm b khoản 1 điều 11 (khai thuế GTGT)
Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
> nâng mức doanh thu xác định điều kiện khai thuế GTGT theo tháng là 50 tỷ đồng.

2. Khai thuế TNDN là khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm DN chia, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình DN (không bao gồm các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế TNDN được chuyển đổi), giải thể, chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp khai theo từng lần phát sinh đối với thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.
> bãi bỏ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

3. Bổ sung khoản 1a điều 26
Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Đối với những DN phải lập BCTC quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào BCTC quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.
Đối với những DN không phải lập BCTC quý thì DN căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.
> hướng dẫn xác định thuế TNDN tạm nộp theo quý.

Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại điều 1 (liên quan đến Nghị định 218/2013/NĐ-CP) áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014.

Nguồn: Internet