QUI TRÌNH HỌC THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA: Giống như qui trình kế toán đi làm từ chi tiết đến lên BCTC

1. Tìm hiểu, cài đặt hệ thống phần mềm Misa
2. Khai báo danh mục vật tư, hàng hóa, nhân viên,…Khai báo số dư đầu kỳ kế toán
3. Kế toán vốn bằng tiền, phiếu thu, chi (Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)
4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, hàng bán bị trả lại
6. Kế toán hàng tồn kho
7. Kế toán TSCĐ: Tăng, giảm tài sản cố định, tính khấu hao TSCĐ
8. Kế toán Công Cụ Dụng Cụ: Tăng, giảm công cụ dụng cụ, phân bổ, tính khấu hao CCDC
9. Kế toán thuế: Lập bảng kê thuế GTGT,khấu trừ thuế, nộp thuế
10.Kế toán tổng hợp: Tập hợp chi phí, kế toán tiền lương, lập bảng lương, trả lương
- Tính giá xuất kho, tính tỷ giá xuất quỹ.
- Tập hợp chi phí kết chuyến lãi lỗ
11.Lập các báo cáo tài chính theo qui định mới nhất của Bộ Tài chính gồm
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cấn đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
12.Hướng dẫn lên các báo cáo Quản trị trong chương trình Misa

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Tìm hiểu về: Kế toán thực hành trên excel, thực hành kế toán tổng hợp trên sổ, học phần mềm kế toán Fast