Một số chức năng chính của Fast Invoice

Lập quyết định tự in hóa đơn gắn với các loại hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng để tự in
Lập thông báo phát hành hóa đơn gắn với các loại hóa đơn đã được quyết định sử dụng, chi tiết thông tin phân quyền và quản lý hóa đơn
Khởi tạo mẫu hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, dạng thức in, thông tin doanh nghiệp in gắn kèm với thông tin thông báo phát hành
Thực hiện lập nội dung hóa đơn từ giao diện phần mềm;
Quản lý hóa đơn: đã lập, chưa lập, đã in, đã in bản sao…
Lưu vết liên quan đến việc in, xóa hóa đơn
Mã hóa thông tin hóa đơn thành dạng code và mã vạch nhận diện duy nhất cùng với công cụ giải mã kiểm tra trên phần mềm nhằm chống lại các hình thức gian lận hóa đơn như in mạo danh, in giả hóa đơn, cho phép in hóa đơn xác minh (không có khả năng sử dụng) để khách hàng đối chiếu
Thông báo mất, hỏng, hủy, xóa bỏ và báo cáo sử dụng hóa đơn, thống kê chi tiết hóa đơn; Xem tình hình in hóa đơn
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Truyền dữ liệu sang phần mềm HTKK của Tổng cục thuế
Lập bảng kê và tờ khai trực tiếp từ Fast Invoice;
Bảo mật truy cập, phân quyền sử dụng cho những người sử dụng.

Một số tiện ích của Fast Invoice

Tạo sẵn các loại hóa đơn như: Hóa đơn xuất khẩu, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi đại lý…
Người sử dụng dễ dàng tự tạo mẫu hóa đơn, có thể chèn hình ảnh, logo, thay đổi tiêu đề, thay đổi chữ ký, thay đổi nội dung không bắt buộc, đưa được vào khẩu hiệu, slogan của doanh nghiệp. Với mỗi mẫu hóa đơn có các chứng năng đi kèm: Quyết định sử dụng mẫu, Đăng ký sử dụng mẫu, Thông báo phát hành hóa đơn, …
Cập nhật tự động online cho người dùng khi có cải tiến kỹ thuật hoặc sửa đổi văn bản chính sách có liên quan;

Khả năng tương thích – tích hợp – mở rộng
Chuyển dữ liệu sang phần mềm HTKK của Tổng cục thuế
Chuyển số liệu sang phần mềm kế toán của FAST [I]
Tích hợp tra cứu số mã vạch.