MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công tác hạch toán kế toán. MISA Mimosa.NET 2012 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán.

Phân hệ kho bạc

* Cập nhật mẫu biểu kho bạc theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC.
* Theo dõi chặt chẽ quy trình nhận, rút, đối chiếu dự toán tại Kho bạc.


Phân hệ tiền mặt

* Cho phép theo dõi chi tiết tiền mặt đến từng quỹ mà không phải mở tiết khoản.
* Cho phép theo dõi số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.


Phân hệ tiền gửi

* Dễ dàng thực hiện đối chiếu số liệu với Ngân hàng.
* Cho phép theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.


Phân hệ vật tư, hàng hóa, CCDC

* Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.
* Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ.


Phân hệ tài sản cố định

* Theo dõi chi tiết từng TSCĐ theo từng phòng ban.
* Tự động lưu nhật ký về sự điều chuyển TSCĐ từ phòng ban này sang phòng ban khác.
* Tự động tính hao mòn chi tiết đến từng TSCĐ.


Phân hệ tiền lương

* Cho phép chấm công, tự động hạch toán bút toán tính lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
* Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.
* Cho phép in lệnh chuyển tiền trả lương cho từng cán bộ qua tài khoản thẻ ATM.

Phân hệ mua hàng

* Theo dõi chặt chẽ quy trình mua hàng từ khâu lập hóa đơn cho đến khâu thanh toán.
* Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn, từng nhà cung cấp.

Phân hệ bán hàng

* Cho phép các đơn vị tự in hoặc đặt in hóa đơn theo đúng quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
* Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng hóa đơn, từng khách hàng.

Phân hệ thuế

* Tuân thủ hướng dẫn về Luật quản lý thuế theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
* Cho phép xuất khẩu các bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra… để nhập khẩu vào chương trình Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.


Phân hệ sổ cái

* Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
* Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu sản xuất kinh doanh, cuối kỳ chương trình sẽ tự động kết chuyển chênh lệch thu chi và lên các báo cáo tài chính, quản trị.
* Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.