TT134/2008/TT-BTC HĐ thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài KD tại VN.

Thông tư 134 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư này thay thế TT05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005. Có hiệu lực ngày 01/01/2009.

http://www.mediafire.com/?gr1t1bl1fzro4bk