Thuyết minh báo cáo tài chính là một bản thảo công phu nhất, là một bộ phận không thể tách rời của BCTC năm, các số liệu được phản ảnh đầy đủ, chuẩn xác chi tiết trên bảng Cân đối Tài Khoản, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, Cân đối kế toán.


Những chi tiêu trong bảng TM BCTC được ghi chi tiết về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh, tổng số công nhân viên và người lao động; các chính sách kế toán được DN áp dụng tại Cty như: Kỳ kế toán năm: 01/01/2016 chấm dứt vào ngày 31/12/2016, Đơn vị sử dụng tiền tệ- đối với Công ty xuất nhập khẩu bạn chọn: Đa ngoại tệ (hoặc cả hai); Đối với Công ty to sử dụng TT 200, Tổ chức vừa và nhỏ áp dụng Thông tư 133 (được vận dụng từ ngày 01/01/2017); Hình thức kế toán vận dụng theo nhật ký chung hoặc Chứng từ ghi sổ; cách hạch toán kế toán hàng tồn kho: Chọn Kê khai thường xuyên , kiểm kê định kỳ; cách tính khấu hao TSCĐ: phần này Doanh nghiệp phải đăng ký cách với cơ quan thuế ngay sau lúc đưa Tài sản cố định vào trích trong năm. v.vv.


Kế toán thường diễn giải lại Bảng cân đối kế toán, NKC, các bảng liên quan thông qua các chỉ tiêu từ 01-12 của bảng Thuyết minh BCTC như sau:

01-Tiền và các khoản tương đương tiền

Phản ảnh những số dư đầu năm và cuối năm

02 - Hàng tồn kho


Trong năm nếu như phát sinh hàng tồn kho của TK nào thì sẽ phản ánh TK đó, còn lại để = 0. Phần này bạn cần thể hiện rõ số tồn kho đầu năm và cuối năm, vì điều đấy sẽ nói lên rằng trong năm mới này bạn đã thu hồi được là bao nhiêu, năm trước đã lập dự phòng HTK hay chưa?

03-Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Căn cứ vào bảng trích phân bổ Khấu hao TSCĐ lấy chi tiết cho từng phòng ban như: Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc thiết bị; phương tiện vận tải; v.v.TSCĐ hữu hình khác; Phần mua sắm và giảm trong năm bạn nên lấy từ nhật ký chung vì nếu lấy từ Bảng cân đối số phát sinh và bảng cân đối Tài Khoản thì bảng đấy chỉ phản ánh số tổng cộng.

04- Tình hình tăng, giảm Tài sản cố định vô hình

Tương tự như tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình

05-Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

Trong năm bạn cần đánh giá chi tiết các khoản ngắn hạn và dài hạn. Nếu ko phát sinh để =0.

06-Thuế và các khoản nộp Nhà nước


Phát sinh toàn bộ các khoản thuế như 3331, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 v.v. Cần nhập chi tiết vì bảng thuyết minh và diễn giải để cho người khác cũng hiểu. bạn cần kê khai số đã nộp và phải nộp vào đây, vì phần này sẽ được các cơ quan thuế theo dõi và rà soát trước tiên.

07-Tình hình tăng, giảm vốn đầu tư chủ nhân

Trong năm phát sinh các khoản vốn do chủ nhân tại Cty hoặc những Cty khác đầu tư, thặng dư vốn cổ phần cần chi tiết số tăngvà giảm trong năm theo dư đầu kỳ và cuối kỳ (nếu có). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm trước, số tănggiảm và cuối năm, chênh lệch tỷ giá nếu như có.

08->09-Chi tiết doanh thu và thu nhập và Điều chỉnh các khoản tănggiảm Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp

Phần này những bảng lấy dữ liệu từ bảng Báo cáo kết quả kinh doanh.

10-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Phản ảnh chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí KH Tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền v.v. Đối với Doanh nghiệp sản xuất và Xây lắp lựa chọn những chỉ tiêu 621, 622, 627, 623, 641, 642, còn đối với Doanh nghiệp thương mại là 641, 642

11-Thông tin về các đàm phán ko bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

Đó là viêc mua tài sản bằng cách nhận những khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ kế toán - cho thuê, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

12-Các khoản tiền và tương đương tiền DN nắm giữ nhưng ko được sử dụng (nếu có).

Về những khoản liên hệ về Nợ tiền hàng (Nợ xấu), năm trước Cty đã có kế hoạch trả nợ và thu hồi các khoản nợ chưa? nếu như vượt định mức nợ quá hạn các bên cần có công văn khác với nhau để ký hợp đồng, hoặc liên hệ đến Tòa án dân sự nếu như một trong các đối tác kia ko chịu trả tiền.


Chúc bạn hoàn tất tốt công việc của mình 1 cách lý tưởng và có 1 bản Thuyết minh báo cáo tài chính thật đẹp.