8 - Chi thưởng sáng kiến, cải tiến

Doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

9 - Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép ko đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện không đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty lúc khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác.

10 - Các khoản chi được trừ nhưng chi ko đúng đối tượng, ko đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn thích hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của DN.

Chi phí lương thuởng và phụ cấp (nếu có) cho giảng viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do Tổ chức Doanh nghiệp và quản lý.

Chi phí Cty khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau lúc sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong tình huống vì lý do khách quan công nhân nữ ko nghỉ sau lúc sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho DN được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Những khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số.

11 - Chi thanh toán điện, tiền nước với các Công ty thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp


Công ty chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà ko có hoá đơn trả tiền tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Công ty trả tiền tiền điện, nước với chủ nhân cho thuê địa điểm SXKD ko có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thích hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.

12 - Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng chỉ dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

Vận dụng đối với dự phòng khuyến mại hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư vốn đầu tư, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của Doanh nghiệp giám định giá, Cty cung cấp DV kiểm toán độc lập.

13 - Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Những khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn TSCĐ theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng (kể cả trường hợp Cty có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

14 - Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

Do thẩm định lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do thẩm định lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

15 - Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

Chi không đúng đối tượng hoặc chi mà không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

16 - Chi tài trợ cho y tế

Chi không đúng đối tượng sau: tài trợ cho những cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những bệnh Viện, Học viện y tế đó; tài trợ trang bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho những hoạt động thường xuyên của bệnh Trung tâm, Viện y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua 1 cơ quan, Doanh nghiệp có chức năng huy động tài trợ theo quy định của luật pháp.

Chi mà không có giấy tờ xác định khoản tài trợ.

17 - Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

Chi ko đúng đối tượng là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại kết đoàn theo quy định của pháp luật không có giấy tờ xác định khoản tài trợ.

18 - Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

19 - Các khoản chi của hoạt động sxkd bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động sản xuất và kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ tài chính.

20 - Chi tài trợ cho việc giải quyết hậu quả thiên tai không đúng đối tượng hoặc ko có hồ sơ xác định khoản tài trợ.