1 . Yêu cầu của phương pháp tính giá* Để thực hiện tốt chức năng thông tin và rà soát về trị giá những loại tài sản của mình, tính giá phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:


- Chính xác: việc tính giá cho các loại tài sản phải bảo đảm độ chính xác, đúng thực tế, phù hợp với giá cả đương thời và thích hợp với số lượng, chất lượng của tài sản. nếu như việc tính giá ko chính xác, thông tin do tính giá cung cấp sẽ mất tính xác thực, không đáng tin cậy, tác động đến việc đề ra quyết định kinh doanh. Tính giá chuẩn xác còn cho thấy rõ sự khác biệt chủ yếu giữa những thước đo dùng trong định khoản.

- Thống nhất: việc tính giá phải hợp nhất với nhau về phương pháp tính toán giữa các Tổ chức khác nhau trong nền kinh tế quốc dân và giữa các thời kỳ khác nhau. Có như vậy , số liệu tính toán ra mới đảm bảo bảo so sánh được giữa các thời kỳ cũng như những Doanh nghiệp với nhau. Qua đó, thẩm định được hiệu quả kinh doanh của từng Công ty, từng thời kỳ khác nhau


2 . Nguyên tắc tính giá* Để thực hiện tốt những yêu cầu tính giá, ngoài việc đòi hỏi người làm kế toán phải có tinh thần nghĩa vụ cao, chấp hành tốt các quy định tính giá, kế toán còn phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:


- Nguyên tắc 1: Xác định đối tượng tính giá thích hợp

+ Nhìn chung, đối tượng tính giá thích hợp với đối tượng thu mua, sản xuất và tiêu thụ. Đối tượng đó có thể là từng loại vật tư, hàng hóa, tài sản mua vào: từng loại sản phẩm, dịch vụ thực hiện..

+ Bên cạnh đó, trong các điều kiện nhất định, đối tượng tính giá có thể mở rộng hoặc thu hẹp lại. Việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng tính giá phải dựa vào đặc điểm vật tư, hàng hóa, sản phẩm mua vào, sản xuất ra, vào đặc điểm Cty sản xuất, vào trình độ, yêu càu quản lý..

+ Ví dụ: đối tượng tính giá ở khâu thu mua có thể là từng loại vật tư, hàng hóa hay từng nhóm, từng lô hàng, còn ở khâu sản xuất có thể là sản phẩm cuối cùng của công đoạn sản xuất hay chi tiết, bộ phận sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm…

- Nguyên tắc 2: Phân loại chi phí hợp lý

+ Từ nội dung của tính giá có thể thấy chi phí là 1 phòng ban quan trọng cấu thành nên giá những loại tài sản, vật tư, hàng hóa, DV, sản phẩm. Do chi phí sử dụng để tính giá có nhiều loại, có loại liên qaun trực tiếp đến từng đối tượng tính giá, có loại liên quan gián tiếp. Do vậy, cần phân loại chi phí một phương pháp hợp lý, công nghệ để giúp cho việc tính giá.

- Nguyên tắc 3: Lụa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích nghi

+ Trong một số tình huống và trong các điều kiện nhất định có 1 số khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng tính giá nhưng chẳng thể tách riêng ra được. Vì vậy, cần lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý sao cho gần sát với mức tiêu hao thực tế nhất. Thuộc các chi phí cần phân bổ này có thể bao gồm cả chi phí vật liệu, nhân công trực tiếp (do cùng với 1 khoảng thời gian, một nhóm công nhân chế tạo một số sản phẩm bằng cùng với một lượng nguyên vật liệu), chi phí sản xuất chung (là những chi phí chung phát sinh trong phạm vi phân xưởng của phòng ban sản xuất),…

+ Tiêu thức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tính giá phụ thuộc vào quan hệ của chi phí với đối tượng tính giá. Bình thường, các tiêu thức được lựa chọn là tiêu thức phân bổ chi phí theo hệ số, theo định mức, theo giờ máy làm việc, theo lương bổngtiền lương công nhân sản xuất, theo chi phí vật liệu chính, theo số lượng, trọng lượng ật tư, sản phẩm,.. Việc chọn lựa tiêu thức phân bổ nào cần căn cứ vào tình hình cụ thể, dựa trê quan hệ của chi phí với đối tượng tính giá.

- Bên cạnh đó, tính giá còn phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận (GAAP) đặc biệt là những nguyên tắc:

+ Nguyên tắc thước đo tiền tệ

+ Nguyên tắc khách quan

+ Nguyên tắc giá phí

+ Nguyên tắc thận trọng