1. Về hoá đơn

- Lúc mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng bá, hàng mẫu,.. dùng để đáp ứng cho việc biếu, tặng trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) thì người mua hàng phải đề nghị người bán lập hóa đơn đầy đủ, chi tiết rõ ràng. Và khi Công ty xuất quà biếu, tặng thì phải lập hóa đơn giá trị gia tăng

2. Về thuế giá trị gia tăng

- Quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế gía trị gia tăng của hàng hóa, DV cùng với loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

- Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:

+ Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do Doanh nghiệp tự sản xuất) mà Cty sử dụng để cho, biếu, tặng, giảm giá, quảng cáo dưới những hình thức, phục vụ cho SXKD hàng hoá, DV chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ.

• Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào

• Quà tết dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế giá trị gia tăng đầu ra.

• Giá tính thuế giá trị gia tănglà giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng với loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng

3. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp

3.1 Chi phí mua quà tết tặng khách hàng.

- Quy định về những khoản chi được trừ lúc xác định Thu nhập chịu thuế TNCT phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức.

+ Là những khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của luật pháp.

+ Là những khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, DV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ trả tiền ko dùng tiền mặt.

- Lưu ý:

+ Từ năm 2015, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ…..không bị khống chế 15%

3.2 Chi phí mua quà tết tặng nhân viên

- Quy định về những khoản chi được trừ như sau:

+ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi trợ giúp bổ sung tri thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi trợ giúp gia đình người lao động bị tác động bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi trợ giúp chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho công nhân ) và những khoản chi có thuộc tính phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty.”

4. Về định khoản

4.1. Mua quà tết dùng để biếu, tặng cho khách hàng, hoặc nhân viên được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

a. Khi mua quà tết ghi:

Nợ Tài Khoản 641, 6421 – Chi phí mua quà tết

Nợ TK 133- Thuế GTGT đầu vào

Có các TK 111, 112, 131

b. Khi biếu tặng khách hàng, nhân viên phải xuất hoá đơn kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ Tài Khoản 642 – Chi phí quản lý

Có Tài Khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

4.2. Chứng từ sử dụng

a. Quà tết tặng khách hàng:

Chứng từ gồm:

• Hoá đơn đầu vào mua quà

• Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu như có)

• Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu tặng)

b. Quà tết tặng nhân viên

• Hoá đơn mua quà tết

• Hợp đồng và chứng từ trả tiền qua ngân hàng ( nếu có)

• Hoá đơn đầu ra ( nếu như không có quy định tặng quà tết là phúc lợi của Công ty trong những thủ tục liên quan)

• Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên

• Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của Cty