1. Những khái niệm căn bản.

a. Bất động sản đầu cơ

Bất động sản đầu tư là bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà hoặc 1 phần của nhà hoặc cả nhà và đất; cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính, nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê và chờ tăng giá mà chẳng phải để: (i) sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hoá, DV hoặc sử dụng cho những mục đích quản lý; hoặc (ii) Bán trong kỳ hoạt động SXKD thường ngày.

Ví dụ như:

+ Quyền sử dụng đất do Tổ chức mua, nắm giữ chỉ mất khoảng dài chờ tăng giá

+ Quyền sử dụng đất do Công ty mua căn hộ mà chưa xác định được mục đích sử dụng.

+ Nhà do Cty sở hữu hoặc đi thuê tài chính, cho thuê vốn đầu tư, cho thuê hoạt động theo một hoặc nhiều hợp đồng.

+ Cơ sở hạ tầng do Cty sở hữu đi thuê tài chính, cho thuê hoạt động theo 1 hoặc nhiều hợp đồng.

b. Bất động sản chủ sở hữu sử dụng

Bất động sản chủ sở hữu sử dụng là những bất động sản do người chủ nhân hoặc đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê vốn đầu tư nắm giữ nhằm mục đích sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hoá, DV hoặc sử dụng cho những mục đích quản lý.

Tỉ dụ như:

+ Quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp mua nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng dùng cho cho hoạt động sản xuất.

+ Nhà cửa, vật kiến trúc nhằm mục đích dùng cho cho hoạt động sản xuất hay điều hành

c. Hàng hoá bất động sản.

Hàng hoá bất động sản là quyền sử dụng đất; nhà hoặc 1 phần của nhà hoặc cả nhà và đất; cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu mua để bán hoặc xây dựng để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thường nhật.

Ví dụ như: Quyền sử dụng đất; nhà cửa, kiến trúc nhằm mục đích để bán trong kỳ hoạt động sản xuất thường ngày.

2. Những trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư

+ Quyền sử dụng đất (do Doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ chỉ mất khoảng dài để chờ tăng giá

+ Quyền sử dụng đất (do Cty bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ mà xác định rõ mục đích sử dụng rong tương lai.

+ Nhà do Công ty sở hữu (hoặc do DN đi thuê tài chính) và cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

+ Nhà đang được giữ để cho thuê theo 1 hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

+ Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

Kế toán thực tế khi ghi nhận bất động sản đầu tư cần lưu ý


Đối với những bất động sản mà 1 phần Tổ chức nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và 1 phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc cho quản lý:

+ Trong trường hợp những phần tài sản này được xác định bán riêng rẽ, hoặc cho thuê riêng rẽ theo 1 hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động thì phần tài sản phục vụ thuê hoặc chờ tăng giá được xác định là bất động sản đầu tư, phần tài sản chuyên dụng cho sản xuất và quản lý được xác định là Tài sản cố định.

+ trường hợp bất động sản không bán được riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh hoặc cho quản lý là không đáng đề cập thì ghi nhận là bất động sản đầu tư. Ví dụ như một toà nhà trong đấy 80% diện tích cho thuê hoạt động và 20% diện tích sử dụng làm văn phòng Tổ chức thì toà nhà đấy được ghi nhận là bất động sản đầu cơ.

Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp những DV liên quan cho những người sử dụng bất động sản do Doanh nghiệp sở hữu là một phần hơi nhỏ trong đầy đủ thoả thuận thì Doanh nghiệp sẽ ghi nhận tại sản này là bất động sản đầu tư. Ví dụ như: Cty sở hữu toà nhà cho những đơn vị khác thuê làm văn phòng (cho thuê hoạt động) cùng lúc cung cấp DV bảo dưỡng và an ninh đối với toà nhà cho thuê thì toà nhà này vẫn được ghi nhận là bất động sản đầu cơ.

Bất động sản đầu tư cũng là một phần tài sản đối với DN. Kế toán cần nắm chắc những nội dung căn bản về loại tài sản này để có thể định khoản chuẩn xác hơn.

Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh chúc Bạn thành công!