1. Thẩm định TSCĐ

- Là xác định trị giá ghi sổ Tài sản cố định. TSCĐ được thẩm định lần đầu và có thể giám định lại trong quá trình đưa vào sử dụng. TSCĐ được tính giá theo nguyên giá (giá trị ban đầu), giá trị đã hao mòn.

2. Thẩm định đối với tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình là hầu hết các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đấy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

* một số trường hợp xác định nguyên giá TSCĐ

a) TSCĐ hữu hình mua sắm: (kể cả tài sản cố định hữu hình mới và đã sử dụng)

- Nguyên giá bao gồm: giá mua thực tế phải trả, các chi phí liên quan trực tiếp đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản đấy vào hiện trạng sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lắp đặt, chạy thử, chi phí nâng cấp, lệ phí trước bạ.. trừ đi số ưu đãi, chiết khấu thương mại thừa hưởng (nếu có)

- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ thuế, giá trị TSCĐ mau vào là giá mua chưa tính thuế GTGT.

- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo cách trực tiếp trên GTGT , giá trị tài sản cố định mua vào là tổng giá thành trả tiền (bao gồm cả thuế GTGT)

b) Tài sản cố định hữu hình mua trả chậm

- Nguyên giá bao gồm: giá mua trả ngay tại thơì điểm mua, những chi phí liên hệ trực tiếp khác.

- Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được định khoản vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán.

c) Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi không như vậy trị giá hợp lý của tài sản cố định nhận về hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

- Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi

c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặ tự sản xuất

- Nguyên giá là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, tự chế và chi phí liên hệ trực tiếp khác.

d) TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng căn bản hoàn tất theo phương thức giao thầu

- Nguyên giá là giá quyết toán công trình hoàn tất và các chi phí liên hệ trực tiếp khác.

e) TSCĐ hữu hình được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, kết liên..

- Nguyên giá là trị giá theo giám định tực tế của Hội đồng giao nhận và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

f) TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến


- Gồm giá ghi trong “Biên bản giao nhận Tài sản cố định “ của đơn vị cấp và chi phí liên hệ trực tiếp khác.

=> Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình chỉ thay đổi trong những tình huống

+ giám định lại TSCĐ

+ xây lắp, vật dụng thêm TSCĐ

+ cải tạo, nâng cấp làm nâng cao năng lực và kéo dài thời gian bổ ích TSCĐ

+ dỡ một hoặc một số bộ phận Tài sản cố định

3. Đánh giá đối với TSCĐ vô hình

- Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ những chi phí mà DN phải bỏ ra để sở hữu Tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đấy vào sử dụng theo dự tính.

* Chú ý:

- Chi phí ra đời DN, lợi thế thương mại chẳng phải là Tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh chỉ cần khoảng không quá 3 năm đề cập từ khi Tổ chức khởi đầu hoạt động)

Gía trị còn lại trên = Nguyên giá - Số khấu hao lũy
sổ kế toán của TSCĐ TSCĐ kế của TSCĐ