1. Tiết kiệm chi phí về nguyên nguyên liệu

- Chi đầu tư xây dựng căn bản, chi mua sắm TSCĐ và các khoản chi về lắp đặt thiết bị, chi bồi hoàn trong xây dựng , chi đầu cơ khác,.. đã nằm trong tài chính đảm trách. những khoản mà DN phải chi cho chuyện gia dùng cho những dự án xây dựng căn bản hoặc công trình nghiên cứu công nghệ, đào tạo thuộc các nguồn kinh phí khác đài thọ, nên ko được tính là chi phí kinh doanh.

- Đối với những khoản chi về nguyên, nhiên vật liệu, bình thường các khoản này thường được chiếm tỷ trọng to trong chi phí sản xuất – kinh doanh về giá thành sản phẩm, nếu như tiết kiệm các khoản chi phí này sẽ có tác dụng rất lớn đến hạ giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên nguyên liệu phụ thuộc vào 2 nhân tố: số lượng nguyên nguyên liệu tiêu hao và giá cả nguyên nguyên liệu. Phải xây dựng được những định mức kinh tế - công nghệ, như những định mức về tiêu hao vật tư tiên tiến, phù hợp Công ty và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cho phép.

2. Tiết kiệm chi phí về lao động và lương thưởng

- Để tiết kiệm chi phí về lao động, Công ty cần xây dựng mức là công nghệ và hợp lý đến từng người, từng bộ phận, từng bộ phận và định mức tổng hợp phù hợp với những thông tin liên quan mà Nhà nước đã hướng dẫn và ban hành. những DN, tổng Công ty thuộc thực hiện việc đăng ký định mức lao động với những cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quyết định có mặt trên thị trường Công ty.

- Doanh nghiệp phải tự xây dựng đơn giá lương thuởng, thường xuyên kiểm tra định mức cần lao, đơn giá lương thuởng, đảm bảo tốc độ nâng cao năng suất cần lao và tốc độ nâng cao thu nhập thực tế có 1 quan hệ tỷ lệ phù hợp.

- Xác định tổng quỹ lương của Cty căn cứ vào đơn giá tiền lương và hiệu quả kinh doanh của DN, nếu gặp trắc trở trong kinh doanh thì vẫn phải đáp ứng ức lương cơ bản, tối thiểu cho người lao động trong Doanh nghiệp. Để tiết kiệm tiêu xài quỹ tiền lương, thì quỹ lương lậu phải được dùng đúng mục đích , ko được sử dụng quỹ lương lậu 1 bí quyết tùy tiện và dùng quỹ lương để tiêu pha vào mục đích khác.

3. Các khoản tiết kiệm chi phí khác


* Muốn tiết kiệm chi phí kinh doanh, ngoài việc lập kế hoạch chi phí, Doanh nghiệp còn phải:

- Phân biệt rõ chi phí hoạt động sxkd và các chi phí hoạt động khác với các khoản ko đúng thuộc tính là chi phí kinh doanh hoặc những chi phí đã có nguồn kinh phí khai thác tài trợ, nếu đưa vào chi phí kinh doanh sẽ xảy ra việc tính trùng và về thực chất không đúng với tính chất của nó. Trong kinh doanh, Doanh nghiệp không được đưa ra các khoản lỗ do giai đoạn liên doanh, kết liên, lỗ từ các hoạt động đầu tư khác mang lại; những khoản thiệt hại trong kinh doanh như thiên tai, địa chấn,.. đã được chính phủ tài trợ hay đã được bên gây ra thiệt hại, tổn thất hay DN bảo hiểm bồi thường; những khoản chi phí cho lãnh đạo Tổ chức hay cán bộ, người lao động viên đi thăm quan, khảo sát nước ngoài vượt quá định mức chi phí được Nhà nước quy định đối với từng tình huống cụ thể. những khoản chi trợ cấp khó khăn thường xuyên hay đột xuất với người lao động viên, các khoản chi về khen thưởng như thưởng năng suất, thưởng thi đua, thưởng sáng kiến, tiết kiệm, những khoản tiền thưởng này đã lấy trong quỹ tiền thưởng của Công ty. những khoản chi ủng hộ địa phương, các Tổ chức đoàn thể, Doanh nghiệp thị trấn hội, xây dựng nhà nghĩa tình,.. cũng không được tính là chi phí kinh doanh.