Cách tính thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP như thế nào với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ theo TT số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của BTC mới nhất hiện nay:


Cách tính thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp được xác định như sau:

Thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

- Nếu như tổ chức có trích lập quỹ KH&CN thì tính như sau:

Thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x thuế suất thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trong đó:

I. Cách thức xác định Thu nhập tính thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP cho kế toán viên

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (TNCT)- (Thu nhập miễn thuế (TNMT) + những khoản lỗ được kết chuyển)

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của toàn bộ những hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

- Toàn bộ khoản lỗ được kết chuyển: Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào Thu nhập chịu thuế (TNCT) của Tất cả hoạt động sản xuất và kinh doanh có thu nhập do công ty tự chọn lọc. Phần thu nhập còn lại sau lúc bù trừ áp dụng mức TS thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP của hoạt động sxkd còn thu nhập.

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế (TNCT)được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế (TNCT)= (Doanh thu - Chi phí được trừ) + những khoản thu nhập khác

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là đầy đủ tiền bán hàng, gia công, dịch vụ gồm cả trợ giá, phụ trội mà doanh nghiệp được lợi không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền.

- Nếu như ngày 17 tháng 11 năm 2016 DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu ko có thuế GTGT.

- Nếu như DN kê khai thuế GTGT theo cách trực tiếp: Là doanh thu gồm cả thuế GTGT.

II. Thuế suất thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trước 2016:

- TS 20% áp dụng cho các cty có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.

- Thuế suất 22% ứng dụng cho những cty ko thuộc đối tượng vận dụng TS 20%. (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng Thuế suất 20%)

Chú ý: các cty mới ra đời thì kê khai tạm tính quý theo Thuế suất 22%. kết thúc Năm tài chính nếu như Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì công ty quyết toán thuế TNDN theo TS 20%.

Từ ngày 1/1/2016 >>>

- Tất cả các DN đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang vận dụng mức thuế là 20%.