Kế toán Đức Minh giới thiệu cho các bạn sinh viên kế toán bộ bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải rất chi tiết và cụ thể

Bài tập kế toán bán hàng

VD1: Tình hình SDDK những TK tại công ty A như dưới đây

TÀI KHOảN 111: 20.000.000 TÀI KHOảN 211: 150.000.000

TÀI KHOảN 112: 150.000.000 TÀI KHOảN 331: 50.000.000

TK 156: 35.000.000 TK 311: 25.000.000

TK 153: 5.000.000 TÀI KHOảN 411: 260.000.000

TÀI KHOảN 334: 5.000.000 TK 421: 20.000.000

* Các nghiệp vụ phát sinh tại cty trong kỳ như sau

1) Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000

2) Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 25.000.000

3) Xuất bán 1 số HH có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa trả tiền.

4) Xuất CCDC cho phòng bán hàng là 500.000 và trả phòng ban quản lý công ty là 500.000

5) Tính ra llương thuởng phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ điều hành đơn vị 2.000.000

6) sử dụng tiền mặt mua HH nhập kho 60.000.000

7) Xuất bán 1 số HH có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 trả tiền bằng tiền gửi ngân hàng.

8) Chỉ tiền mặt lương cho nhân viên 3.000.000

9) Kết chuyển DT, giá bán và lãi (lỗ) khi cuối kỳ.

Yêu cầu:

- Định khoản chi tiết và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

- Kết chuyển các khoản lãi lỗ để tính lợi nhuận

Lời giải:

(1) Nợ TÀI KHOảN 111: 90.000

có TÀI KHOảN 112: 90.000

(2) Nợ TÀI KHOảN 331: 25.000

có TK 311: 25.000

(3a) Nợ TÀI KHOảN 632: 25.000

có TÀI KHOảN 156: 25.000

(3b) Nợ TÀI KHOảN 131: 30.000

có TK 511: 30.000

(4) Nợ TK 641: 500

Nợ TÀI KHOảN 642: 500

có TÀI KHOảN 153: 1.000

(5) Nợ TÀI KHOảN 641: 1.000

Nợ TÀI KHOảN 642: hai.000

có TK 334: 3.000

(6) Nợ TK 156: 60.000

có TÀI KHOảN 111: 60.000

(7a) Nợ TK 632: 60.000

có TÀI KHOảN 156: 60.000

(7b) Nợ TK 112: 70.000

có TK 511: 70.000

(8) Nợ TK 334: 3.000

có TÀI KHOảN 111: 3.000

(9a) K/c doanh thu thuần,

Nợ TK 511: 100.000

có TK 911: 100.000

(9b) Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 85.000

có TÀI KHOảN 632: 85.000

(9c) k/c chi phí bán hàng

Nợ TÀI KHOảN 911: 1.500

có TÀI KHOảN 641: 1.500

(9d) Kết chuyển chi phí quản lý

Nợ TK 911: 2.500

có TK 642: 2.500

(9e) Kết chuyển lãi

Nợ TÀI KHOảN 911: 11.000

có 421: 11.000

Trên đây là 1 số bài tập kế toán bán hàng sẽ giúp bạn đọc nắm vững kiến thức về kế toán bán hàng hơn. nếu bạn còn đang băn khoăn về những nghiệp vụ chuyên môn, muốn học kế toán bán hàng thì hãy đến với Kế toán Đức Minh. Tại đây, chúng tôi tập huấn, tương trợ học kế toán thực tế giúp học viên trải nghiệm thực trên những chứng từ sống.

Bạn có thể tham khảo khóa học thực hành kế toán tại Hà Nội ở đây:

http://ketoanducminh.edu.vn/khoa-hoc...ng-mai-dich-vu