1.QUẢN LÝ THUẾ :
- Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
- Thông tư 166/2013/TT-BTC – Xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
2.THUẾ GTGT :
- Thông tư 219/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
3.HÓA ĐƠN :
- Thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn chứng từ
- Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 26/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
4.THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :
- Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 96/2015/TT- BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
5.THUẾ TNCN :
- Thông tư 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
6.THUẾ NHÀ THẦU :
- Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu
7.THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT:
- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: Số: 70/2014/QH13 Sửa đổi bổ sung 1 số điều về thuế TTĐB
- Nghị định 108/2015/NĐ - CP: hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung 1 số điều luật thuế TTĐB
- Thông tư 195/2015/TT-BTC: Thay thế thông tư 05/2012, Hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
8.THUẾ MÔI TRƯỜNG :
- Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường
- Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường
9.THUẾ ĐẤT :
- Thông tư 120/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất Nông nghiệp
- Thông tư 153/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất phi Nông nghiệp
- Thông tư 76/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền Sử dụng đất.
- Thông tư 77/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
10.PHÍ, LỆ PHÍ :
- Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạ
11. THUẾ MÔN BÀI :
- Thông tư 96/2002/TT-BTC - Điều chỉnh thuế môn bài
- Thông tư 42/2003/TT-BTC - Điều chỉnh thuế môn bài
12. LƯƠNG, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD :
- Thông tư 23/2015/TT-BLDTBVXH: Hướng dẫn tiền lương.
- Nghị định số 122/2015/NĐ-CP: Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng 2016
- Luật BHXH: 58/2014/QH13
- Nghị định 115/2015/NĐ - CP: Hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội
- Nghị địn 95/2013: sử phạt hành chính trong lao động, bảo hiểm...
- Nghị định 88/2015: Sủa đổi 1 số điều về sử phạt hành chính trong lao động, bảo hiểm...
- Nghị định 191/2013/NĐ - CP: kinh phí công đoàn
- Luật Việc Làm: 38/2013/Q13
- Luật BHYT: 46/2014/QH13- Nghị Định 191/2013/NĐ_CP
13. NGOÀI RA CÒN CÓ :
- Luật lao động: Luật số: 10/2012/QH13
- Luật kế toán: Luật số 03/2003/QH11
- Luật Doanh nghiệp: Luật số: 68/2014/QH13
- Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Quyết đinh 19/2006/QĐ-BTC: Chế độ kế toán HCSN
- Thông tư 185/2010/TT-BTC: Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán HCSN
- Thông tư 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá
- Thông tư 228/2009/TT-BTC về các khoản dự phòng
- Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT228/2009/TT-BTC
- Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về sử dụng quản lý , trích khấu hao TSCĐ
- Thông tư 128/2013/TT-BTC: QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
14. 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM :
- Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung
- Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho
- Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình
- Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình
- Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư
- Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản
- Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
- Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
- Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
- Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh
- Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác
- Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng
- Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay
- Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
- Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
- Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm
- Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính
- Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
- Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
- Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
- Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan
- Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
- Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận
- Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
- Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu
VÀ MỘT TỶ LẺ MỘT CÁI THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH, CÔNG VĂN NỮA KHÔNG THỂ NÀO NHỚ NỔI )))

*CHÚ Ý
- Kể từ 01/08/2015 Mẫu cam kết 23/CK-TNCN sẽ được thay thế bằng mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015
*CẬP NHẬT:
Số: 70/2014/QH13