Văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13

3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 80/2012/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế

7. Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

8. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

9. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

10. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

11. Thông tư 110/2015/TT-BTC : Hướng dẫn về giao dịch điện tử thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC

Thuế TNDN

1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12

2. Luật thuế TNDN sủa đổi số 32/2013/QH13

3. Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá

7. Thông tư 228/2009/TT-BTC về các khoản dự phòng

8. Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT228/2009/TT-BTC

9. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về sử dụng quản lý , trích khấu hao TSCĐ

10. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định và luật thuế TNDN

11. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

12. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP13. Thông tư 96/2015/TT-BTC : sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC

Thuế TNCN

1. Luật thuế TNCN 04/2007/QH12

2. Luật thuế TNCN sửa đổi bổ sung 26/2012/QH13

3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều 2 luật trên

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế TNCN

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 92/2015/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung về thuế TNCN và thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh

Thuế GTGT

1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

2. Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13

3. Nghị định 209/2013/NĐ-CP

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế GTGT

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơnHóa đơn

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 51/2010/NĐ-CP

3. Thông tư 39/2014/TT-BTC : hướng dẫn về hóa đơn chứng từ

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

5. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

6. Số: 10/2014/TT-BTC: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Bảo hiểm

Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014: Luật Bảo hiểm xã hội

Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Nghị quyết số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015: VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tổng hợp các trang web tra cứu

I/ TRA CỨU HÓA ĐƠN http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.do

II/ TRA CỨU THÔNG TIN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN NỘP THUẾ.

1.Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/…/De...ements.aspx… .

2. Tra cứu thông tin người nộp Thuế_THUẾ VN http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp .

3. Tra cứu MST TNCN Website Thu nhập cá nhân Online https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx .

4. Cổng thông tin điện tử - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội http://tthc.hapi.gov.vn/… .

5. Website tra cứu thông tin doanh nghiệp toàn quốc, cập nhật thông tin doanh nghiệp mới thành lập nhanh nhất http://doanhnghiepmoi.vn/ . 6/ Tra cứu TÊN DOANH NGHIỆP https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov...xistname.as… .

III. HẢI QUAN - XUẤT NHẬP KHẨU .

1. Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị HẢI QUAN http://www.customs.gov.vn/…/TraCuuTa...CuaCacChiCu… .

2. Thủ tụ hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/...S/Default.aspx 3. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx .

4.Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

5. Tra cứu biểu thuế xuất khẩu http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

6.Tra cứu biểu thuế xuất khẩu tuyệt đối http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

7. Tra cứu biểu thuế TTĐB http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

8. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx .

9. Tra cứu thông tin phân loại hàng hóa http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

10. Tra cứu thông tin nợ thuế http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx .

III/ TRA CỨU BHXH

1.TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2013;2014 http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucon.../Default.aspx

2. Tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ BHXH Hà Nội. http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbh…/…/T...1/Default.aspx

3. kết quả đóng BHXH, BHTN TP.HCM. http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/

4. Tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đồng Nai. http://tracuu.bhxhdongnai.gov.vn/

5. Tra cứu BHXH Đà Nẵng http://www.bhxhdanang.gov.vn/C13.aspx . 6. Tra cứu BHXH Khánh Hòa. http://c13.bhxhkhanhhoa.gov.vn

7. Tra cứu BHXH Nghệ An. http://bhxhnghean.gov.vn/qtd/1_qua_t..._gia_bhxh.aspx

8. Tra cứu tại Hải Dương

8.1 Tra cứu BHXH http://bhxhhaiduong.gov.vn/TracuuBHXH.aspx?id=122

8.2 Tra cứu ngạch bậc lương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13

8.3 Tra cứu hệ số khu vực Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/HesoKV.aspx?id=16

8.4 Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/CosoKCB.aspx?id=14

8.5 Tra cứu giải quyết chế độ Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Chedo.aspx?id=15

9. Tra cứu BHXH Bà Rịa Vũng Tàu http://c13.bhxhbrvt.gov.vn:3001

10.Tra cứu BHXH Hà Giang. http://bhxhhagiang.gov.vn/tracuu/

11. Tra cứu BHXH Bắc Ninh. http://bhxhbacninh.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx

12. Tra cứu BHXH Cần Thơ.

IV LƯƠNG. 1. Tra cứu ngạch bậc lương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13