Sai sót trong kê khai thuế là gì?

Tại sao phát sinh sai sót?

Có cách nào khắc phục ?

Khắc phục như thế nào thì được Cơ quan Thuế chấp nhận ?

Kinh nghiệm phát hiện sai sót này ?

Đối với các sắc thuế khác nhau thì sai sót phát sinh và cách sửa sai có khác nhau hay không?
Thế nào là khai bổ sung, điều chỉnh HS khai thuế?

Khái niệm: Khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế là việc Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung các sai sót phát sinh trong các hồ sơ thuế đã nộp cho Cơ quan Thuế trong quá khứ bằng một hồ sơ tại ngày phát hiện ra sai sót.

Quy định cụ thể: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Hồ sơ khai bổ sung được nộp vào ngày nào? Nộp cho ai?

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở DN
Mẫu hồ sơ khai bổ sung bao gồm:

- Bản giải trình : 01/KHBS

- Tờ khai bổ sung, điều chỉnh

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu

Trường hợp nào thì phải khai bổ sung, điều chỉnh?

DN chỉ phải khai bổ sung, điều chỉnh thông tin trên hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót mà Sai sót đó gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
Các trường hợp sai sót và cách khắc phục

- Trường hợp 1. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp:

Trường hợp này, DN phải nộp đủ số thuế do khai thiếu và bị phạt chậm nộp 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Nếu DN không tự tính được thì CQT sẽ tính phạt chậm nộp và phạt thiếu thuế thêm 10%

- Trường hợp 2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế giảm số tiền thuế đã được hoàn : Trường hợp này, DN phải nộp đủ số thuế do khai thiếu và bị phạt chậm nộp 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Nếu DN không tự tính được thì CQT sẽ tính phạt chậm nộp và phạt thiếu thuế thêm 10%

- Trường hợp 3. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộ p .

Cách xử lý: Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế
- Trường hợp 4. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) .

Cách xử lý:

+ DN không phải nộp bổ sung chênh lệch đó, không phải tính phạt chậm nộp

+ Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu

- Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Mời bạn tham khảo khóa học thực hành kế toán thuế để nắm rõ được những vấn đề trên và cách xử lý chi tiết khi gặp phải tình huống như vậy.