Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai dùng để thu hồi những hóa đơn đã lập, đã giao cho khách nhưng sau đó kế toán phát hiện ra hóa đơn đã lập đó bị sai các thông tin như MST, sai tên hàng, số tiền...

Biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai theo TT 39Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai cần phải được sự chấp thuận của cả bên bán lẫn bên mua, 2 bên cùng xác nhận những sai sót đó và cần nêu nên lý do thu hồi những hóa đơn này.Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai mới nhất năm 2015 hiện nay được căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Sau khi thu hồi những hóa đơn viết sai thì kế toán cần gạch chéo những hóa đơn này để thể hiện hóa đơn đó bị sai.

Sau đây Viện kế toán Đức Minh xin gửi tới các bạn Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ


- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.


- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.


- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP


Hôm nay, ngày …………./2015, đại diện hai bên gồm có:


BÊN A : …Viện kế toán Đức Minh…

Địa chỉ : ……………………….

Điện thoại : ………………… MST: ………………………

Do Ông (Bà) : ………………… Chức vụ : ……………………….


BÊN B : ……………………………………..

Địa chỉ : ……………………………………...

Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………

Do:............................................... ..........Chức vụ : .............................................


Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………


Lý do thu hồi : ……………………….


Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay thì những hóa đơn viết sai tên người người mua, địa chỉ...nhưng vẫn đúng MST thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh chứ không cần xuất hóa đơn điều chỉnh.
Cũng theo Thông tư 39 thì những hóa đơn viết sai sẽ không được HỦY như trước nữa.

Nguồn: Internet