PDA

View Full Version : Định khoản mua TCSĐloankut3
04-16-2012, 03:28 PM
1. cty A mua 1 TSCD dùng cho bán hàng, giá mua cả thuế 10% là 275.000.000 trả bằng TGNH. chi phí lắp đặt, chạy thử chưa có thuế 10% trả bằng TM 5.000.000.biêt TSCd này dc đâut ừ bằng quỹ đầu tư phát triển, thời gian sử dụng 10 năm

+ Mua TSCĐ
N 211 250.000
N 1332 25.000
C 112 275.000

+ CP lắp đặt chạy thử: N 211/C 111 5.500

+ KC vốn: N 414/C 411: 255.000

2. trong thang cty B mua và đưa vào sd ở bộ phận sản xuất 1 thiết bị, giá mua có thuế 5% la 441.000.000, cty đã chuyển khoản 50% bằng TGNH, còn lại nợ. chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 5.040.000. thời gian sd 10 năm, được đầu tư bằng nguồn vốn XDCB 40%, còn lại bằng quĩ đầu tư phát triển

+ Mua TSCĐ
N 211 42.000
N 1332 21.000
C 112 220.500
C 331 220.500

+ CP vận chuyển
N 211/C 111 5.040

+ KC Vốn
N 441 18816
N 414 28224
C 411 47040