PDA

View Full Version : Ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựnghuongthuy982
03-09-2017, 05:04 PM
Doanh thu là mối để ý hàng đầu của hoạt động sản xuất và kinh doanh và trong hợp đồng xây dựng doanh thu được quy định rất rõ ràng chính xác và chi tiết. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những điều chi tiết đấy.1 . Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm


* Những doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng


* Những khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng , những khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu như những khoản này có khả năng làm đổi thay doanh thu, và có thể xác định một cách đáng tin cậy.


- Doanh thu của hợp đồng có thể tăng, giảm ở từng thời kì

- Khoản tiền thưởng là những khoản phụ thêm trả cho nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức đề nghị. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng

Việc xác định doanh thu tăng thêm từ những khoản thanh toán trên còn tùy thuộc vào phần lớn yếu tố ko chắc chắn và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều đàm phán


2 . Chi phí của hợp đồng xây dựng


2.1. Chi phí liên quan đến từng hợp đồng


Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm khi có các khoản thu khác ko bao gồm trong doanh thu của hợp đồng.


2.2. Chi phí chung liên quan đến hoạt động của cá hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể:


- Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng bao gồm:

+ chi phí bảo hiểm

+ chi phí mẫu mã và viện trợ công nghệ không liên quan trực tiếp đến 1 hợp đồng cụ thể

+ chi phí quản lý chung trong xây dựng

+ chi phí đi vay nếu thỏa mãn các điều kiện chi phí đi vay được vốn hóa quy định trong chuẩn mực chi phí đi vay

- Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo những điều khoản của hợp đồng3. Quy định về ghi nhận doanh thu, chi phí và cách xác định phần công việc đã hoàn thành làm cơ sở xác định doanh thu


3.1. Ghi nhận doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng


- Có thể thực hiện theo một trong 2 tình huống sau:

+ trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được trả tiền theo tiến độ kế hoạch, lúc kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước lượng một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn trả tiền theo tiến kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

+ trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn tất được khách hàng công nhận trong kì phản ảnh trên hóa đơn đã lập.


3.2. Cách xác định doanh thu của phần công việc đã hoàn thành


- Doanh nghiệp cần sử dụng cáchtính toán thích hợp để xác định phần công việc đã hoàn thành. Tùy thuộc vào bản chất của hợp đồng, các cáchđấy có thể là:

+ tỷ lệ % giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán hợp đồng.

+ thẩm định phần công việc đã hoàn tất.

+ tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải th của hợp đồng.

Ví dụ:

(1) Doanh thu hợp đồng xây dựng với giá cố định được xác định theo cáchtỷ lệ phần trăm công việc hoàn thành, được đo bằng tỷ lệ % giữa giờ công lao đông đã thực hiện đến thời điểm hiện tại so với tổng số giờ công lao động dự trù cho hợp đồng đó.

(2) Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định theo cáchtỷ lệ phần trăm giữa chi phí thực tế đã phát sinh tính đến thời điểm hiện tại so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cáchđáng tin cậy, thì:

a) Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí thực tế của hợp đồng xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương tác đối chắc chắn .

b) Các chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các khoản chi phí này đã phát sinh.