PDA

View Full Version : Quản lý thuế  1. Mức phạt Nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn Quý
  2. Tổng hợp những điểm đáng chú ý về luật thuế 2014 mà kế toán cần biết
  3. Tổng hợp điểm mới và sửa đổi về thuế, hóa đơn theo Thông tư 119/2014/TT-BTC
  4. Biện pháp tối ưu hóa mức thuế doanh nghiệp phải nộp
  5. Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán