PDA

View Full Version : Báo cáo tài chính 1. BCTC năm 2010 bị lẫn giữa 2 chế độ KT 48 và 15
 2. Để sót chi phí và doanh thu đã được kê khai trong tờ khai thuế nhưng lại không đưa và
 3. Mad2 cách làm báo cáo tài chính
 4. Các khoản trích lập dự phòng doanh nghiệp cần chú ý
 5. Một số hạn chế của báo cáo tài chính
 6. Hạn chế của báo cáo tài chính
 7. Cách làm báo cáo tài chính cuối năm
 8. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính mới nhất 2015
 9. Những việc kế toán cần phải làm vào cuối năm
 10. Cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính
 11. xử lý chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
 12. 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì?
 13. Kinh nghiệm lập BCTC và quyết toán thuế năm 2016
 14. Hướng dẫn kế toán lên Thuyết minh báo cáo tài chính 2016